Зоран Ивошевић: Значење запослености и евиденције тог стања

Ако се разлике у појмовном значењу запослености и незапослености укрсте са смањењем броја становништва, чему је и Србија изложена, долази до евиденцијалног раста запослености иако га у стварности нема

Фото: Н. Марјановић

Запосленост се различито третира: према једнима, запослени су они који раде, а незапослени су они који не раде; према другима, запослени су они који имају посао, а незапослени они који га траже; према трећима, запослени су и они који раде код послодавца и они који су послодавци сами себи. У евиденционој статистици третман запослених имају они који су регистровани да раде, а третман незапослених они који су регистровани без посла.

Пошто су запосленост и незапосленост екстремне супротности, пораст броја запослених има за последицу пад броја незапослених, и обрнуто. Али, ако се разлике у појмовном значењу ових екстрема укрсте са смањењем броја становништва, чему је и Србија изложена, долази до евиденцијалног раста запослености иако га у стварности нема. Ова аномалија може бити отклоњена само стриктном применом радноправних прописа, који могу бити и унапређени.

Према члану 5 став 1 Закона о раду, запослени је „физичко лице које је у радном односу код послодавца”. Тај статус може бити успостављен на неодређено или одређено време; са пуним, непуним или скраћеним радним временом; ради пробног или приправничког рада; за рад на даљину или од куће; за обављање послова са повећаним ризиком; са кућним помоћним особљем. Статус запосленог, стога, може имати лице у радном односу и нико више.

Али, Закон о раду има и посебне одредбе којима се уређује рад ван радног односа на основу уговора о обављању привремених или повремених послова, уговора о делу, уговора о стручном оспособљавању и усавршавању и уговора о допунском раду. Лица која раде по основу тих уговора немају статус запосленог иако их Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености не сматра незапосленима. Због овог противречја она се сврставају у ред радноактивних лица. Тако треба да их третира и евиденциона статистика.

Зоран Ивошевић (Извор: Данас)

Радноактивна су и лица која се баве самосталним личним радом. Ни она немају статус запосленог, без обзира што су остварила право на рад по прописима закона који уређују статус самосталних уметника, стручњака, професионалних музичара, адвоката, јавних бележника, извршитеља, приватних предузетника, пољопривредника, професионалних спортиста, фриленсера и других који се баве самосталним личним радом. У складу са тим прописима треба да буде и разврставање у евиденционој статистици.

Док су на снази, правне норме морају бити једини основ за статусни третман лица која остварују право на рад. То, међутим, не значи да се не може говорити о законским решењима која би положај радноактивних лица унапредила. Ту прилику пружа и одредба по којој статус запосленог има само лице у радном односу. Ако Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености не сматра незапосленима и лица која раде у радном односу и лица која раде ван радног односа, постаје оправдано настојање да их и Закон о раду новелирањем изједначи у статусу.

То би се могло постићи ако би одредба члана 5 став 1 Закона о раду гласила: „Запослени, у смислу овог закона, јесте физичко лице које ради у радном односу или ван радног односа.” Стицањем својства запосленог, лица која раде ван радног односа аутоматски би остварила: приступ синдикату, приступ социјалном дијалогу и колективном преговарању, приступ прописима о штрајку, приступ посебном режиму судске заштите у радном спору. А тада би и евиденциона статистика могла изједначити лица која не раде у радном односу са лицима која раде у радном односу.

Међународни подстицаји нормативних унапређења значења запослености садржани су и у Повељи Уједињених нација, Међународном пакту о економским, социјалним и културним правима и Европској конвенцији за заштиту људских права и основних слобода. И они могу бити разлог даљег проширења појма запослености.

Бивши судија Врховног суда и универзитетски професор у пензији

Опрема: Стање ствари

(Политика, 18. 5. 2021)Categories: Преносимо

Tags: , , ,

Оставите коментар