Мирослав Првуловић: Ентропија образовног система

Дилетанти који нам „воде“ образовање повлаче потезе и предузимају мере који су контрапродуктивни! Јер се са ентропијом/хаосом у систему излази на крај супротним мерама – поједностављивањем свега

1.

Да се уздржимо од ширих прича/теорија о системима, те о ентропији система, а особито о ентропији друштвених система.

Издвојмо оно што је најочигледније/најпрактичније у вези са уочавањем/схватањем ентропије образовног нам система…

2.

Поједностављено (али не и најпрецизније), ради бољег разумевања/праћења речено – ентропија значи појаву хаоса, хаотичних дешавања у систему и неку врсту настојања система да се хаос појачава.

А притом, што је врло битно, актери у систему се гурају у такорећи експоненцијално све већа исцрпљивања.

3.

Да такође не залазимо у компликованости питања зашто долази до ентропије, шта је „стартује“, опет – издвојмо моменат који је у вези са образовањем нам најважнији или један од најважнијих: када дође до значајних/значајнијих/већих промена у средини/контексту/окружењу у којем се систем налази.

Мирослав Првуловић: Импровизације с васпитном улогом школе

Те промене у извесном смислу врше притисак на систем, присиљавају га да се „ресетује“, да се преструктуира или прекомпонује у складу са логиком спољашњих дешавања/промена, тако да може да опстане уз промењене услове у којима је.

4.

Можда генерални „окидач“ за ентропију нашег, али и не само нашег, образовања је – ера компјутеризације, да кажемо – која је видљивије ступила на сцену последње две-три деценије.

Одвајкадашња образовна парадигма (које се ми у нашем систему још увек држимо као пијан плота) се темељи на неколико „светих“ постулата:

– знање је синоним за суму/шуму измеморисаних информација, дефиниција, класификација, итд,

– императив доброг образовања је накљукати ученике што већом сумом/шумом знања/информација, итд,

– знање се преноси/стиче у процесу у којем наставник, носилац/преносилац знања излаже/приказује знање, а ученик после „реверзибилно“-папагајски понавља изложено-приказано, да би се тиме утврдила усвојеност знања.

Миша Ђурковић: Може ли држава без образовања? (I део)

Да не набрајамо друге моменте те одвајкадашње образовне парадигме. (Појам образовне парадигме, опет поједностављено: модел, образац, резони о образовању.)

5.

У овом случају и педагошки лаик може да сабере 2 + 2 који воде ентропији система:

а) на једној страни имате еру компјутеризације, непрегледне могућности са „складиштењем“ знања/информација и њихову лаку, у новије време све лакшу и лакшу – доступност;

б) на другој страни имате схватање знања и процеса преношења/стицања знања који се генерално поистовећују са меморисањем што већих количина информација, а у цивилизацијском окружењу у којем су умови свих нас, дакле и ученика, пребукирани свакаквим информацијама.

Миша Ђурковић: Урушавање основног образовања

У вези са тим – још деведесетих година прошлог века… морам да поновим – још деведесетих година прошлог века УНЕСКО је радио једно шире истраживање, а управо везано за раскорак који је већ објашњен, чији закључци су изнети у једном шпанском часопису, под речитим насловом: „Нови сензибилитет ученика тражи новог наставника“, или, да преведемо на проблем система: нови сензибилитет ученика тражи нови образовни систем.

6.

Дакле, ентропија образовног система није нешто само по себи лоше, чак је добра јер „натерава“ на промене и усклађивања са променама које се дешавају ван система, како у друштву, тако, још више и судбоносније, у цивилизацији.

У чему је прави проблем?! Бар када је наш образовни систем у питању (ово су шира питања, гледајмо ми хаос у свом дворишту).

Проблем је управним структурама државе, односно у људима који „воде“ образовање и „брину“ о њему. Проблем је у њиховом конзервативизму, у очитој антиразвојној оријентисаности, у деловању у складу са одвајкадашњом образовном парадигмом.

Više od trećine učenika ne razume pročitani tekst: Na sve strane „vukovci“, a rezultati pokazuju da naši đaci ne napreduju

Зато нам по шавовима пуца (образовни) систем, зато „пуцају“ наставници, али зато нам, што је најважније и најжалосније – „пуцају“ и ученици.

7.

Образовни дилетанти који нам „воде“ образовање и „брину“ о њему (Министарство просвете, ЗУОВ – Завод за конзервацију и уназађивање образовања, ЗВКОВ – Завод за вредновање и продавање магле, познат у народу и као Завод за трла-баба-лан, те Национални антипросветни савет) показују се/доказују као тоталне/узорне незнајше гледе два главна момента:

а) несхватања хроничног ванредног стања, тј. да нам је образовни систем захватила ентропија,

б) несхватања/непознавања начина суочавања са ентропијом, начина на које се треба борити против хаоса у систему.

8.

Стога они, образовни дилетанти који нам „воде“ образовање и „брину“ о њему, повлаче потезе и предузимају мере који су – контрапродуктивни! Који, дакле, ентропију/хаос система само појачавају, а актере у систему (првенствено ученике и наставнике) само све више непродуктивно исцрпљују.

Прикажимо то сулудо-контрапродуктивно деловање само на једном, речитом а сугестивном системском парадоксу: умножавање и усложњавање регулативе, системских „правила игре“, усложњавање свих процедура, настојање да се хаос савлада правилничким регулисањем све ситнијих и ситнијих аспеката наставне праксе, тј. дешавања у школама.

Данас: Основци без елементарног знања или Шта је показала анализа последње мале матуре?

Сулудо-контрапродуктивно деловање: јер се са ентропијом/хаосом у систему излази на крај, између осталог, управо супротним мерама – поједностављивањем свега, свих процедура и деловања, окретањем ка суштинским, функционалним моментима, малтене радикалним растерећивањем свих актера у систему.

9.

Уочимо у овом речитом а сугестивном системском парадоксу само један речити а сугестивни пример који је више него јасан и схватљив и сваком педагошком лаику.

У старом правилнику о оцењивању ученика имали смо 13 (тринаест!) једноставних и практично лако применљивих критеријума за оцењивање ученика.

И – то је то! Цела процедура оцењивања се сводила на давање оцена по тим критеријумима.

Позив Министарству просвете: Вратите тестове без понуђених одговора/заокруживања на „Малој матури“

У новом, сада важећем правилнику о оцењивању ученика имамо: 44 (четрдесет четири!) критеријума, плус 15-ак критеријума које треба да дефинишу стручна већа за себе.

И – то није све! Наставници су дужни да уз давање бројчаних (тзв. сумативних) оцена пишу „есеје“, тзв. формативне или описне оцене (чак и ово нису истоветни/синонимни појмови). Наставници им не виде ни сврху, ни практичне ефекте, али морају да их пишу.

10.

Услов да се критеријуми оцењивања ученика уопште примењују је – да се знају напамет.

Јер не може наставник да држи правилник у рукама док испитује ученике и да претура по правилнику – које одговарање је за коју оцену.

А критеријуми су тако замршени и академски-помпезно дефинисани да их је немогуће научити напамет, и нема наставника у Србији који тих 60-ак критеријума зна напамет.

Сви у систему се правимо да примењујемо те критеријуме, а многи их нису ни прочитали, далеко од тога да их било ко зна напамет.

А хаос са оцењивањем све већи (управо у складу са објашњеним закономерностима: усложњавањем регулативе и процедура хаос се само појачава, а актери све више исцрпљују). Један од речитих, а сугестивних показатеља/доказа: „вуковаца“ све више и више, а резултати на завршним испитима… ако не баш све слабији, а оно свакако сасвим у раскораку са бројем „вуковаца“.

11.

И на крају, уместо закључка, само два цитата, на основу којих и сваки образовни лаик може да закључи о каквим језиво-сулудим системски-образовним моментима се ради…

Стари Правилник о оцењивању ученика у средњој школи:

„Члан 5

Оцену одличан (5) добија ученик:

1) који је у целини усвојио основна, проширена и продубљена знања, умења и вештине, а према програму предмета;

2) чија су знања, умења и вештине на нивоу разумевања и самосталне примене у сродним и новим околностима, (…);

3) који је овладао предвиђеним психомоторним умењима и вештинама у руковању средствима и техникама рада на нивоу самосталне и стваралачке примене у различитим околностима.“

Нови Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању:

„Члан 6

Оцену одличан (5) добија ученик који је у стању да:

1) примењује знања, укључујући и методолошка, у сложеним и непознатим ситуацијама; самостално и на креативан начин објашњава и критички разматра сложене садржинске целине и информације; процењује вредност теорија, идеја и ставова;

2) бира, повезује и вреднује различите врсте и изворе података;

3) формулише претпоставке, проверава их и аргументује решења, ставове и одлуке;

4) решава проблеме који имају и више решења, вреднује и образлаже решења и примењене поступке;

5) изражава се на различите начине (усмено, писано, графички, практично, ликовно и др.), укључујући и коришћење информационих технологија и прилагођава комуникацију и начин презентације различитим контекстима;

6) влада моторичким вештинама које захтевају сложеније склопове покрета, брзину и висок степен координације; влада моторичким вештинама тако што комбинује, реорганизује склопове покрета и прилагођава их специфичним захтевима и ситуацијама тако да дела ефикасно;

7) самостално извршава сложене радне задатке поштујући стандардизовану процедуру, захтеве безбедности и очувања околине, показује иницијативу и прилагођава извођење, начин рада и средства новим ситуацијама;

8) доприноси групном раду продукцијом идеја, иницира и организује поделу улога и задатака; уважава мишљења других чланова групе и помаже им у реализацији њихових задатака, посебно у ситуацији „застоја“ у групном раду; фокусиран је на заједнички циљ групног рада и преузима одговорност за реализацију продуката у задатом временском оквиру;

9) утврђује приоритете и ризике и на основу тога планира и организује краткорочне и дугорочне активности и одређује потребно време и ресурсе;

10) континуирано показује заинтересованост и одговорност према сопственом процесу учења, уважава препоруке за напредовање и реализује их.“Categories: Да се ја питам

Tags: , , ,

5 replies

 1. Entropija.
  Pojam. Stanje. Sistem. Znanje.

  Entropija je MERA ( pojam stanja ) svakoga neuređenog sistema.

  Postoje DVA različita STANJA svakoga SISTEMA.

  Stanje RAVNOTEŽE.

  Stanje NERAVNOTEŽE.

  Za Srpsku entropiju OBRAZOVNOG sistema i Srpsku entropiju RAVNOTEŽE potreban je
  STARI Srpski pravilnik o OCENJIVANJU đaka :

  PRVAKA
  OSMAKA
  SREDNJAKA
  AKADEMNJAKA

  I SVIH OSTALIH SRPSKIH NEOBRAZOVANIH
  TEŽAKA.

  Svi ONI POHAĐAJU Srpsku životnu ŠKOLU.

  Stari ( novi ) pravilnik glasi:

  Bože Pravde ti blagoslovi i pomozi
  Da srećan bude Srpski početak novi.

  Ti me uputi ( mladog i starog ) Srpskog đaka
  da mi životna škola bude laka.

  Daruj mi Srpskog zdravlja, Srpske snage, i Srpske volje.
  Da svaki božiji dan učim što mogu bolje.

  Usadi mi Srpsku ljubav u Srpsko SRCE moje
  Da volim Srpsku braću i Srpske drugove moje.

  I svakoga Srbina ko je u Srpskome kolu
  A najviše Srpsku Majku, Srpsku Vojsku,
  Srpsku Crkvu i moju Srpsku životnu ŠKOLU.

  Ja sam Srbin.
  Večiti đak PRVAK.
  Obrazovanja SREDNJAKA.
  Starog OBRAZA đaka PRVAKA.

  7
  1
 2. Мишљење да дилетанти (од милоште дилеје) који воде образовање случајно/стихијски/инстинктивно „повлаче потезе“ које повлаче и „предузимају мере“ које предузимају, додатно доприноси ентропији система. Јер умањује свест о етиопатогенези ентропије и увећава дезоријентацију.
  Отприлике на аналогни начин на који је тројански коњ (дигресија: традиционално погрешан назив, прави би био данајски коњ), а тачније реакција тројанских елемената система на њега, увећала ентропију у тројанском систему, до тога да камен на камену од система није остао.

  Сваки појединачни просветни радник који се покорава командама дилеја на врху образовне хијерархије, већа је дилеја него они. Зато је, између осталог, драгоцен и парадигматичан глас наставничког већа чачанске гимназије (https://stanjestvari.com/2023/09/02/obracanje-javnosti-povodom-novih-smernica-ministarstva-prosvete : „Не хвала, не, ваши налози су бесмислени; ако сте ви будале, нека вама будалије ваше, за то добру плату и примате, али не допуштамо да од нас правите будале /„одбијамо да учествујемо у банализацији и простачењу нашег позива“/ и да нас чините саучесницима у својем злочину“). И то је једини ефикасан начин да се смањи ентропија у србском систему – радикално непокоравање ентропогеном логосу окупационог система. Да свак спали своју чамову коњину.

  А врховни дилетанти су дилеје, не због тога јер су симпа у свом дилетантизму, него су дилеје јер не знају каква их будућност у вечности чека, као плата за професионално и организовано развраћање умова и душа деце Божје.

  И то је мој мали одзив на позив честитих Чачана који се не боје да чачну безубу мечку Безбожану (српску Владу, коју у ланцима воде западни цигани по земљи Србији) „свим заинтересованим за стабилност образовно-васпитног система у нашој земљи да отпочну разговор после кога ће стваралачка будућност школе бити трајно обезбеђена“.

  15
 3. Ко има монопол над уџбеницима историје и српског језика? Немачки и хрватски издавач. Ко саставља читанке? Погледајте где предају састављачи тих читанки.

  11
 4. https://stanjestvari.com/nesposobni-mim/
  Да ли је МОГУЋЕ имати државу, са АВЕТИЊАМА који је ВОДАЈУ по жељама и моманди освајачких ОКУПАТОРА и домаћих САРАДНИКА???

 5. Суштина проблема није у неким управним центрима, и људима који воде образовање. Образовање није посебна политика изван система, да би кадровска промена донела битан помак. Политика, неоколонијална, одн. неолиберална, је јединствена, а поједине су само поља примене. Оваква политика другачије људе и не треба. Без промене режима, одн. ослобађања од стега колонијализма, нема ни суштинске промене у образовању. Са новим режимом, доћи ће и нови људи, који ће водити политику образовања у складу са потребама развоја друштва и државе.

  5
  1

Оставите коментар