Грчка: Нема трговине са именом Македонија

Демонстранти са централног атинског трга Синтагма поручили су да је „Ма­ке­до­ни­ја јед­на и да је са­мо грч­ка”

Протест против прихватања имена Македонија за државу северно од Грчке (Фото: АП/Бета)

Ати­на – Ви­ше сто­ти­на хи­ља­да љу­ди из це­ле зе­мље (ор­га­ни­за­то­ри ка­жу ми­ли­он и по, а по­ли­ци­ја 140.000) по­ру­чи­ло је с цен­трал­ног атин­ског Тр­га Син­таг­ма да је „Ма­ке­до­ни­ја јед­на и да је са­мо грч­ка”. Ати­ном се ори­ла на­ци­о­нал­на хим­на. Ви­јо­ри­ле су се за­ста­ве, пе­ва­ле пе­сме о Ма­ке­до­ни­ји. Оку­пље­ни су ре­кли да ни­ка­да не­ће тр­го­ва­ти на­зи­вом „Ма­ке­до­ни­ја”, да ни­су спрем­ни на пре­го­во­ре ко­ји зна­че усту­пак се­вер­ном су­се­ду јер шти­те сво­ју до­мо­ви­ну, исто­ри­ју и кул­ту­ру.

Гр­ци су на­ви­кли да из­ла­зе на про­те­сте про­тив вла­де, ме­ра штед­ње, сма­ње­ња пен­зи­ја и пла­та, ви­со­ких по­ре­за, али сна­га је­дин­ства, на­ци­о­нал­ног до­сто­јан­ства и при­пад­но­сти ни­кад ни­је би­ла из­ра­же­ни као данас.

Са­мо из прав­ца Со­лу­на у ра­ним ју­тар­њим са­ти­ма сти­гло је бар 2.500 ауто­бу­са. Ни­шта ма­ње у Ати­ну је сти­гло и из дру­гих гра­до­ва. Мно­ги су пу­то­ва­ли це­ле но­ћи. Бро­до­ви­ма, са­мо с Кри­та, у цик зо­ре до­пу­то­ва­ло је ви­ше од хи­ља­ду љу­ди.

„До­шли смо да бој­ко­ту­је­мо на­ци­о­нал­ну из­да­ју ко­ју при­пре­ма вла­да и опо­зи­ци­ја ко­ја се ћут­ке сла­же с вла­сти­ма”, ка­же Пан­те­лис Ка­па­ру­да­кис с Кри­та и на­гла­ша­ва да на­род ни­ка­да не­ће одо­бри­ти ову по­ли­ти­ку јер је „Ма­ке­до­ни­ја на­ша ду­ша”.

Глав­ни го­вор­ник, слав­ни ком­по­зи­тор Ми­кис Те­о­до­ра­кис (92) же­лео је да бу­де уз на­род. Ни­је га спре­чи­ло то што су му сти­за­ле прет­ње. Ње­гов дом ис­под Акро­по­ља дан уочи ми­тин­га за­су­ли су цр­ве­ном бо­јом и на зи­ду на­пи­са­ли „Тво­ја при­ча по­че­ла је у бр­ди­ма, али ће се за­вр­ши­ти на на­ци­о­нал­ној хум­ци на Син­таг­ми”.

Гр­ци­ма је по­ру­чио: „Пут да се за­шти­те пра­ва до­мо­ви­не ни­је на­ци­о­на­ли­зам већ па­три­о­ти­зам. Ма­ке­до­ни­ја је би­ла, је­сте и оста­ће грч­ка.” Те­о­до­ра­кис је упо­зо­рио да се на­род не сме сло­жи­ти с фал­си­фи­ко­ва­њем исто­ри­је јер та­ко по­ста­је са­у­че­сник си­ла ко­је има­ју аспи­ра­ци­је пре­ма те­ри­то­ри­јал­ној це­ло­ви­то­сти Грч­ке.

„Од­сту­па­ње од тог прин­ци­па би­ло би по­губ­но за зе­мљу. Ако од­сту­пи­мо од на­ших по­зи­ци­ја ка­да је реч о име­ну, то је као да смо отво­ри­ли гра­ни­це они­ма ко­ји нам отво­ре­но пре­те”, ре­као је Те­о­до­ра­кис. Он је ука­зао на пла­но­ве ме­ђу­на­род­них си­ла и од­ред­бе ма­ке­дон­ског уста­ва ко­је пред­ста­вља­ју опа­сност за те­ри­то­ри­јал­ну це­ло­ви­тост Грч­ке.

„Ако по­пу­сти­мо, по­сле Ју­го­сла­ви­је, ми ће­мо би­ти сле­де­ћи.” Оку­пље­ни­ма се у име Грч­ке цр­кве, ко­ја је ста­ла уз на­род, обра­тио и ми­тро­по­лит До­ро­те­ос.

По­след­ње ис­пи­ти­ва­ње јав­ног мње­ња ка­же да ви­ше од 71 од­сто Гр­ка не же­ли да БЈРМ у име­ну са­др­жи на­зив Ма­ке­до­ни­ја. Њих 56 про­це­на­та сма­тра да су по­те­зи пре­ми­је­ра Алек­си­са Ци­пра­са по­гре­шни ка­да је реч о пре­го­во­ри­ма са Ско­пљем, као и на­чин на ко­ји о овом пи­та­њу пре­го­ва­ра шеф ди­пло­ма­ти­је Ни­кос Ко­ци­јас. Ипак, пи­та­ње је да ли ће ми­тинг у Ати­ни не­што про­ме­ни­ти.

Грчки свештеници на протесту (Фото: Бета/АП)

Оп­шта је оце­на да је вла­да учи­ни­ла све да ми­ни­ми­зи­ра зна­чај ми­тин­га. Упо­зо­ра­ва­ла је гра­ђа­не да не из­ла­зе на ули­це и не под­ле­жу ути­ца­ју де­сни­ча­ра и екс­тре­ми­ста, на­ци­о­на­ли­ста и фа­ши­ста ко­ји сто­је иза ми­тин­га. С дру­ге стра­не се у струч­ној јав­но­сти мо­же чу­ти и да ће на­кон овог ми­тин­га власт мо­ра­ти да про­ме­ни при­ступ у пре­го­во­ри­ма.

Уто­ли­ко пре што је, до са­да, ја­сан став по ма­ке­дон­ском пи­та­њу има­ла ис­кљу­чи­во Си­ри­за, али не и це­ло­куп­на вла­да. Ко­а­ли­ци­о­ни парт­нер, ми­ни­стар од­бра­не Па­нос Ка­ме­нос, твр­ди да у пар­ла­мен­ту ње­го­ви по­сла­ни­ци из Анел пар­ти­је не­ће гла­са­ти да БЈРМ до­би­је име ко­је са­др­жи на­зив „Ма­ке­до­ни­ја”.

Ципрас: Влада се фокусира на национални интерес

Атина  – Влада се фокусира на национални интерес и било какво друго понашање довешће до пораза нације, саопштено је из Кабинета грчког премијера Алексиса Ципраса. „Влада се фокусира на национални интерес, умереност, обазривост и инсистира на сарадњи, разумевању и заједничком развоју”, наводи се у саопштењу Кабинета председника грчке владе, преноси АНА.

У саопштењу се тврди да се на данашњем масовном протесту у Атини због потенцијалног компромиса Грчке са властима у Скопљу око званичног имена Македоније окупило неколико хиљада људи, чиме, како се наводи, нису испуњена очекивања организатора да ће се милион људи наћи на протесту. Из Ципрасовог кабинета напомињу да већина Грка сматра да се проблеми спољне политике морају решавати без нетолеранције и фанатизма.

Пише: Јасмина Павловић Стаменић

(Политика, 4. 2. 2018)

Прочитајте јошCategories: Вести над вестима

Tags: , , ,

Оставите коментар