Категорија: Стање@Македонски

Ненад Мирчевски: „Дип стејт“ инсталира квислиншка власт за промена на името

Ненад Мирчевски

До­де­ка Евро­па ја прос­ла­ву­ва го­диш­ни­на­та од по­бе­да­та над фа­шиз­мот, бри­сел­ски­те дип­ло­ма­ти во Ма­ке­до­ни­ја ин­ста­ли­ра­ат то­та­ли­та­рен ре­жим со по­мош на фа­ши­стич­ки ме­то­ди и тех­ни­ки. По­ра­зи­тел­но е да се гле­да ка­ко по по­ве­ќе од се­дум де­це­нии по па­дот на на­ци­стич­ка Гер­ма­ни­ја, на­ци­стич­ки­те ме­то­ди за по­ро­бу­ва­ње др­жа­ви и уни­шту­ва­ње на­ро­ди сѐ уште се жи­ви и актив­ни. Огром­на зас­лу­га за вра­ќа­ње­то на фа­шиз­мот на го­ле­ма вра­та во Ма­ке­до­ни­ја има­ат стру­кту­ри­те на ЦИА од „дип стејт“, Џорџ Со­рос, ал­бан­ски­те ра­ди­ка­ли и ма­ке­дон­ски­те квис­лин­зи кои се дрз­наа да трг­нат про­тив сопс­тве­ни­от на­род за да се до­гра­бат до власт по се­ко­ја це­на.

Continue reading „Ненад Мирчевски: „Дип стејт“ инсталира квислиншка власт за промена на името“

Advertisements

Курир.мк: Тиранската платформа влезе во Собранието!

За да ги отстраниме дилемите околу заедничката Декларација на албанските политички партии, јас сум поринуден да ја прочитам Декларацијата која е потпишана од албанските политички партии. Ова е програма и платформа на албанските политички партии, рече од собраниската говорница пратеникот на ДУИ, Ејуп Аљими. Аљими во име на новото парламентарно мнозинство ја изнесе Тиранската платформа на собраниска говорница.

Continue reading „Курир.мк: Тиранската платформа влезе во Собранието!“